';

Yleiset sopimusehdot

VALAAT OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT

 1. Sopimuksen syntyminen ja sisältö

Nämä ovat Valaat Oy:n (”Toimittaja”) sekä jäljempänä määritellynpalvelun tilanneen asiakkaan (”Asiakas”) välisen sopimuksen yleiset sopimusehdot. Toimittaja suunnittelee, tuottaa ja hallinnoi asiakkaidensa sivustoja, mainosverkostoja ja mainospalveluita (”Tuotteet”) yhteistyössä Asiakkaan kanssa.

Sopimus syntyy Asiakkaan ja Toimittajan välillisen sisältöisenä, kuin Asiakkaan ja Toimittajanvälillä on tilausta tehtäessä suullisesti tai kirjallisesti sovittu. Lisäksi nämä yleiset sopimusehdot ja Toimittajan mahdollisesti antamat Tuotteita koskevat ohjeet tulevat aina Asiakkaan ja Toimittajanvälisensopimuksen osaksi. Toimittaja antaa tai lähettää Asiakkaalle kirjallisentilausvahvistuksen tai sopimuksen, jonka liitteenä nämä yleiset sopimusehdot ovat. Sopimuksen syntymin en e i edellytä tilausvahvistuksen allekirjoittamista eikä palauttamista. Tilaus voidaan peruuttaa tai Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä siihen voidaan tehdä muutoksia seitsemän (7 ) päivän kuluessa tilauksen kirjauspäivästä, jona aikana peruutetusta tilauksesta ei aiheudu Asiakkaalle kustannuksia. Mikäli Toimittajalle on aiheutunut kustannuksia sopimuksen kohteena olevien Tuotteidentuottamisesta ennen tilauksen peruuttamista, on Asiakas velvollinen korvaamaan kustannukset Toimittajalle. Myöhemmin peruutetut tilaukset eivät vapauta Asiakasta maksuvelvoitteesta.

Toimittajalla on oikeus teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoilla. Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkailleen toteuttamia Tuotteita referenssinä, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

 1. Käyttöoikeuden myöntäminen ja palvelutasot

Tuotteiden toimittamisen yhteydessä Toimittaja myöntää Asiakkaalle rajoitetun (ei yksinoikeutta) käyttöoikeuden Tuotteisiin siten, että asiakas voi julkaista, hallinnoida ja ylläpitää Tuotteita sopimuksen ehtojenmukaisesti. Asiakas ei voi siirtää edellä tarkoitettua käyttöoikeutta eikä myöntää (ali)lisenssiä käyttöoikeuteen kolmannelle osapuolelle.

Toimittajavastaa Tuotteiden suunnittelusta ja julkaisusta sopimuksen mukaisesti. Toimittaja pyrkii toteuttamaan Tuotteet siten, että Tuotteet toimivat päätelaitteilla parhaalla mahdollisella tavalla yleisesti käytettävissä olevilla teknologia-alustoilla. Toimittaja ei kuitenkaan takaa tai anna Asiakkaalle mitään vakuutuksia 100 %:n palvelutasosta tai muustakaan nimenomaisesta palvelutasosta tai tietynpalvelutason saavuttamisesta missään päätelaitteessa. Toimittaja ei vastaa siitä, että Tuotteiden ulkoasu ja toiminnallisuudet ovat yhdenmukaisia eripäätelaitteissa.

 1. Palveluteknologiaan liittyvät oikeudet

Tämän sopimuksen perusteella asiakkaalle ei siirry omistusoikeutta Tuotteiden sisältämään teknologiaan ja tähän liittyviin immateriaalioikeuksiin riippumatta siitä ovatko kyseiset immateriaalioikeudet rekisteröitävissä olevia oikeuksia tai muita aineettomia oikeuksia kuten Toimittajan liike- tai yrityssalaisuuksia ja tietotaitoa.

 1. Sivustojen verkkoliikenne ja palvelinlevytila

Toimittajavastaa sivustojen teknisestä ylläpidosta ja huolehtii palvelin -ja tiedonsiirtokapasiteetin riittävyydestä. Toimittaja takaa sivustojen sopimuksen mukaisen toiminnan 10 gigatavun Asiakaskohtaiseen kuukausittaiseen liikennöintimäärään ja 100 megatavun palvelinlevytilaan saakka.

Toimittaja huolehtii siitä, että Asiakkaalla on saatavilla tietolevytilan käytöstä tai verkkoliikenteenvolyymista. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa palvelinlevytilaansa kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan kirjallista lupaa. Toimittajalla on oikeus estää Asiakkaalta levytilankäyttö tai Sivustojen verkkoliikenne, mikäli levytila ylittää 100 megatavun rajan, verkkoliikenne ylittää 20 gigatavun kuukausittaisen volyymin tai levytilan käyttö on muuten sopimuksen vastaista. Mikäli Asiakkaan tilaama palvelinlevytila tai verkkoliikenteen volyymi ylittyy , on Asiakkaan pienennettävä levytilan käyttöään tai verkkoliikenteen volyymia vastaamaan yllä mainittuja ylärajoja tai sovittava Toimittajan kanssa uudesta levytilakoosta tai verkkoliikenteen volyymirajasta. Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle palvelinlevytilan tai verkkoliikenteen volyyminylittymisestä. Ilmoituksessa ilmoitetun määräajan jälkeen Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakasta levytilan tai verkkoliikenteen volyymin ylityksestä sekä mahdollisesta levytilan sulkemisesta tai verkkoliikenteen estämisestä ja uudelleen avaamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti, ellei Asiakas ole määräaikaan mennessä pienentänyt palvelinlevytilan käyttöään tai rajoittanut verkkoliikenteen volyymiaan.

 1. Tuotteidensisältö

Oikeudet Asiakkaan toimittamiin aineistoihin ja sisältöihin säilyvät Asiakkaalla. Asiakas vastaa yksin siitä, että tämän Tuotteissa julkaisemasisältö ei riko kolmansienosapuolten tekijänoikeuksia, immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Toimittajalla ei ole oikeuksia sellaiseen Asiakkaalle räätälöityyn ulkoasuun, jonka Asiakas on erikseen tilannut joko Toimittajalta tai kolmannelta osapuolelta, Asiakkaan toimittamaan sisältöön, itse tekemään ulkoasuun tai Palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön. Asiakkaalle ei siirry käyttöoikeutta Sivustoissa oleviin kuvamateriaaleihin tms. Ellei asiakas nimenomaisesti ole hankkinut käyttöoikeutta materiaaliin.

Hyvien tapojen tai minkä tahansa lain vastainen Sivustojen ja palvelimienkäyttö on kielletty. Minkä tahansa epäsiveellisen, moraalittoman, lain ja hyvien tapojen vastaisen tai selvästi harhaanjohtavan tai muun vastaavan sopimattoman sisällön levittäminen ja julkaiseminen on kielletty Toimittajanpalvelimien tai Tuotteiden kautta, eikä Toimittaja hyväksy minkäänlaista vastuuta edellä mainittujen kieltojen rikkomisesta aiheutuvista seurauksista. T uotteiden käyttäminen siten, että se haittaa tai voi haitata Toimittajan tai Toimittajan tarjoamien palveluiden toimintaa taikka heikentää tai voi heikentää Toimittajan tai Toimittajan tarjoamien palveluiden julkista kuvaa tai mainetta, on sopimuksen vastaista ja kiellettyä. Myös sellaisen sisällön levittäminen tai julkaiseminen, joka on omiaan heikentämään Toimittajan tai Toimittajan tarjoamien palveluiden julkista kuvaa tai voi haitata niiden toimintaa tai mainetta, on sopimuksen vastaisena kielletty. Toimittajalla on yksinomainen oikeus päättää siitä, onko Tuotteiden tai palvelimenkäyttö edellä tarkoitetulla tavalla tämän sopimuksen vastaista. Toimittajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta valvoa Asiakkaan levittämää tai julkaisemaa sisältöä. Mikäli Toimittajalla on perusteltusyy olettaa, että Tuotteiden sisältö tai sisällön osa on edellä kuvatulla tavalla kiellettyä, Toimittajalla on oikeus poistaa kyseinen sisältö tai sen osa ilman Asiakkaan suostumusta, mutta ei velvollisuutta tähän.

 1. Kotisivuja koskevat erityisehdot

Toimittaja suunnittelee asiakkaalle sivustot asiakkaan nykyisen yritys ilmeen ja mahdollisten olemassa olevien sivustojen sekä sopimuksen tekohetkellä Asiakkaanesittämientoiveiden mukaisesti. Sivustojen ensimmäisen sopimusjakson aikana Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä Sivustoihin veloituksetta yksi(1) muutos ennen niiden julkaisua niinetteiToimittajantyöaikakuitenkaanylitä2tuntia.Asiakkaalla on aina oikeus tehdä Sivustojenmuutokset veloituksetta itse Palveluun kuuluvanpäivitystyökalunavulla.

Toimittaja tekee tarvittaessa asiakkaanpyynnöstä sopimuskauden aikana enintään kahdesti (2) muutoksia veloituksetta. Muutoksiin kuuluu tekstisisällön päivitykset, yhteystietojen muutokset ja enimmillään 20 kuvanpäivitys kuvagalleriaan. Asiakkaan tulee toimittaa muutoksiin liittyvät muutos pyyntökirjallisesti Toimittajan asiakaspalveluun tai sähköpostiin. Toimittaja tekee muutokset viimeistään 10 työpäivän sisällä asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Mikäli Asiakkaan toimeksianto Toimittajalle Tuotteiden muutoksiin liittyen ei ole edellä mainittu ja työmäärä on enemmän kuin yksi henkilötyötunti Toimittaja oikeutettu veloittamaan Asiakasta ylimääräisestä työstä tuntiveloituksena voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 1. Digitaalisten mainosverkostoja koskevat erityisehdot

Toimittaja toteuttaa sopimuksen mukaiset kampanjat mainosverkostoissa Asiakkaan kanssa sovittujenehtojen mukaisesti noudattaen toteutuksessa mainosverkkojenyleisiä mainoskäytäntöjä. Palvelusopimus alkaa kun kampanjat on suunniteltu ja toimitettu sekä sopimuksen mukainen budjettilasku on toimitettu asiakkaalle. Toimittajalla on oikeus muuttaa kampanjoita tai niiden sisältöjä mainosverkostojen ohjeistuksen mukaisesti tai optimoida niiden sisältöä kun se on asiakkaan etujen mukaista. Toimittaja tekee Asiakkaalle pyynnöstä veloituksetta kampanjoiden, mainosryhmien tai mainostenmuutokset (ei kuvamainokset), hakusanojenlisäykset tai poistot sekä hakusanojen tarjoushinnan muutokset. Mikäli sopimukseen liittyvät työt on jo toimitettu Asiakkaalle on Toimittaja oikeutettu veloittamaan Asiakasta ylimääräisestä muutostyöstä tuntiveloituksena voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Toimittaja ei takaa mainoskampanjoiden ehdotonta näkyvyyttä, toimivuutta tai sijoitusta mainosverkostoissa. Palvelujen toteutus edellyttää Asiakkaalta mainosverkostojen mainos käytäntöjenmukaiset ja toimivat web- ja mobiili sivustot.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai kopioida Toimittajan suunnittelemia kampanjoita tai niiden sisältöjä tämän sopimuksen ulkopuoliselle osapuolelle.

 1. Verkkomediaa koskevat erityisehdot

Toimittaja myy kampanjoita näyttö-, aika- ja klikkipohjaisesti. Asiakkaan on mainostilaa tilatessaan ilmoitettava Toimittajan mainosohjeissa yksilöidyt tiedot sekä toimitettava kampanja – aineisto Toimittajan mainosohjeissa määriteltyjen aikataulujen ja teknisten ohjeidenmukaisesti. Jos kampanja-aineisto toimitetaan myöhässä, ajetaan kampanja täyteen mikäli sillä on edellytykset tulla täyteen myöhästymisestä huolimatta.

Mikäli Asiakas on ostanut pelkästään näyttöpohjaisen (ei aikapohjainen) kampanjan antaa Toimittaja kampanjalle näyttötakuun alla mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Mikäli kampanja ei suorita ostettua näyttömäärää, kampanjaa jatketaan kunnes näytöt täyttyvät. Sanomalla on oikeus jatkaa kampanjaa seuraavana päivänä asiakkaan luvalla, kunnes mainosnäytöt tulevat täyteen. Mikäli on erikseen sovittu, voidaan vajaaksi jääneet näytöt korvata seuraavan kampanjan yhteydessä. Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta korkeintaan viisi(5) prosenttia tai kyseessä on Asiakkaan siv uston käy ttöön perustuva uudelleen kohdennus, ei mainosnäyttöjä korvata. Mikäli kampanja on jäänyt tavoitteestaan koska kampanja-aineisto on toimitettu myöhässä , ei menetettyä aikaa tai mainosnäyttöjä korvata. Kampanjan näyttöjen ja klikkien kertymistä seurataan Valaiden käyttämän mainonnanhallintajärjestelmän kautta.

Paketteihin ostetuissa kampanjoissa Valaat ei takaa näkyvyyttä kaikissa paketissa mainituissa medioissa. Suoraan mediaan ostetut kampanjat menevät pakettiin ostettujen kampanjoiden edelle ja mainokset näkyvät niissä paketin medioissa, joissa on tilaa. Klikkipohjaisissa kampanjoissa mainosbudjetin mukainen kampanja katsotaan toimitetuksi kun klikkienarvoonylittynyttaialittunut10 eurolla sovitusta mainosbudjetista.

Valaiden kulloinkin voimassaolevat mainosohjeet ja mainosmuodot ovat saatavissa Toimittajalta.

 1. Vastuu mainostensisällöstä

Asiakas vastaa siitä, ettei Asiakas tai sen käyttämän mainostoimiston tilaama ja Valaille välitettäväksi toimitettu mainos ole voimassaolevien lakien, viranomaisten ja mainonnan itse sääntelyelinten määräysten, Valaiden tai Toimittajan antamien ohjeiden taikka hyväntavan vastainen. Valailla on oikeusilmankorvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, mikäli mainos on Valaiden tulkinnan mukaan edellä mainittujen vaatimusten vastainen.

Asiakas vastaa myös aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että mainoksen esittäminen voi tapahtua kenenkään tekijän-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta loukkaamatta. Asiakasvastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Asiakas vastaa kaikista kolmannelle osapuolelle tekijän-, patentti-, ja muiden immateriaali- sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta aiheutuvista vahingoista tai niihin perustuvista muista vaatimuksista.

Valaat tai Toimittaja ei vastaa Asiakkaaseen tai kolmanteen nähden mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka Asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuvat yllä mainittujen ehtojen rikkomisesta.

 1. Tietosuoja ja kampanjoiden kohdentaminen verkkomedioissa

Asiakas vakuuttaa, että se noudattaa kulloinkin voimassaolevaa henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja itse sääntelyä mainoksessa , mainoksen kohdesivuilla sekä mainonnan kohdentamistekniikoita hyödyntäessään. Asiakas sitoutuu mm. mainoksen kohdesivuilla informoimaan käyttäjiä evästeiden ja muiden vastaavienkäytöstä esimerkiksi alla olevan mallilausekkeen mukaisesti.

”Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeon pienitekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.”

Mainontaa saa kohdentaa käyttäjän päätelaitteen sijainnin perusteella ainoastaan Valaiden antamalla etukäteisellä suostumuksella. Sijaintiperusteinen mainonta edellyttää, että kohdemedian käyttäjä on antanut sijaintitietojensa hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai sijaintitiedoton tehtyanonyymeiksi siten, että niitä ei sellaisenaan tai muihin tietoihin liitettynä voida yhdistää käyttäjään.

 1. Kilpailijoiden mainonta verkkomedioissa

Kohde medioissa voidaan näyttää samanaikaisesti Asiakkaan ja Asiakkaan kilpailijan kampanjoita. Asiakassuhteen luottamuksellisuuden sekä mainospaikkojen rajallisuuden vuoksi Valaat tai Toimittaja ei voi antaa ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista. Mikäli päällekkäisiä kampanjoita esiintyy, niistä ei hyvitetä mitään.

 1. Muutokset Valaiden kampanjoihin

Toimittaja pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaa kampanja tai mainosnäyttö erityisten syiden niin vaatiessa. Toimittaja ilmoittaa tällaisista muutoksista Asiakkaalle välittömästi sekä pyrkii antamaan muuttuneen tai peruuntuneen ajan tai mainosnäyttöjen tilalle uuden vastaavan ajan tai mainosnäytöt.

Ellei toisin sovita tai ellei valitusta mainosmuodosta muuta johdu, Asiakas ei voi tehdä muutoksia varattuihin kampanjoihin, eikä vaikuttaa siihen, missä toimituksellisessa yhteydessä mainos näytetään.

 1. Laskutus verkkomedioissa

Ellei toisin sovita, kampanjat laskutetaan etukäteen. Laskuun lisätään kulloinkin voimassa olevanhinnaston mukainen laskutuslisä sekä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

 1. Verkkotunnukset

Toimittaja voi Asiakkaan toimeksiannosta ja Asiakkaanpuolesta varata ja rekisteröidä Asiakkaan nimiin halutun verkkotunnuksen kolmannelta osapuolelta. Maksettua verkkotunnusta ei voi peruuttaa eikä siihen liittyvää maksua palauteta. Asiakas vastaa siitä, että verkkotunnukset ovat rekisteröitävissä ja ne eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

 1. Yleiset vastuunrajoitukset

Toimittajan Tuotteita koskevat vastuut on rajoitettusovellettavanlain sallimaan enimmäismäärään saakka.

Toimittaja ei vastaa sellaisesta vaatimuksesta, joka kohdistuu Asiakkaan Tuotteissa julkaisemaan sisältöön tai asiakkaalle räätälöityyn tai Asiakkaan itse tekemään ulkoasuun taikka niitä koskeviin oikeuksiin. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan Tuotteissa annetuista tiedoista tai Asiakkaan liiketoimintaan liittyvistä seikoista tai velvollisuuksista riippumatta siitä, että ne julkaistaisiin tai esitettäisiin Toimittajan tarjoamissa Tuotteissa. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan toteuttamista postituskampanjoista tai muusta markkinoinnista.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan omientoimenpiteiden seurauksena aiheutuneista tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista tai kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista riippumatta siitä, mistä syystä tuhoutuminen, katoaminen tai muuttuminen on tapahtunut. Toimittaja ei vastaa kolmannen osapuolen yhteyksien toimivuudesta. Toimittaja ei vastaa palvelimen tai Internetinkautta tapahtuvasta tietoverkon tai tietoverkkoon liitettyjenlaitteiden ja järjestelmien häirinnästä tai niistä aiheutuvista haitoista.

Toimittajavaraa oikeuden keskeyttää Tuotteiden tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Toimittaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Toimittaja pyrkii, sen mukaan kuin kohtuudella voidaan vaatia, pitämään Tuotteiden toiminnan yllä sekä korjaamaan mahdolliset käyttökatkoksia aiheuttavat virheet kohtuullisen ajan kuluessa, mikäli virheet johtuvat Toimittajan puolella olevasta syystä.

Toimittajan vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettuja mahdollisen vahingonkorvauksen enimmäismäärä on tilauksen mukaisen Tuotteen osalta laskutusjakson mukainen kuukausihinta rikkomushetkellä. Toimittaja ei kuitenkaan korvaa kolmansien osa puolten aiheuttamaa vahinkoa Asiakkaalle. Toimittaja ei ole vastuussa siitä Asiakkaan mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Tuotteiden sulkemisesta tai poistamisesta Asiakkaan maksuviivästyksen tai sopimusrikkomuksen vuoksi.

Toimittaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi Toimittajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

 1. Sopimuksenvoimassaolo

Sopimuksenalkamisen ajankohta ja sopimusjaksot on eritelty Toimittajan lähettämässä tilausvahvistuksessa. Ellei tilausvahvistuksessa toisin mainita Sopimus on voimassa tilausvahvistuksessa mainitun ensimmäisentilausjakson loppuun, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana tilausvahvistuksen mukaisina jatkojaksoina. Sopimus voidaan kumman tahansa sopimusosapuolentoimesta irtisanoa päättymään kunkin sopimusjakson loppuun edellyttäen, että irtisanominen tehdään kirjallisesti yhtä(1)kuukautta ennen uuden sopimusjakson alkamista.

 1. Hinnat ja maksuehdot

Tilattujen Tuotteiden hinnat ja laskutusjaksot on eritelty Toimittajan lähettämässä tilausvahvistuksessa tai Toimittajan ja Asiakkaan välisessä erillisessä sopimuksessa. Toimittajalla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan Tuotteiden hintaa ja maksuperustetta ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle sähköpostilla vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin. Muutokset tulevat voimaan m uutosilmoitusta seuraavan laskutuskauden alussa. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotus käytännön muuttumisen takia, tuotteiden ja Palveluiden hinnat muuttuvat vastaavasti muutoksen voimaantullessa välittömästi ilman eri ilmoitusta.

Asiakkaalla on hinnan muutoksen perusteella oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen ja/tai Palvelunosalta päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen laskutuskauden lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.

Sovellettava maksuehto on seitsemän (7) pv netto laskun päiväyksestä,. Erääntyneille laskuille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, voi Toimittaja sulkea sopimuksen kohteena olevat Tuotteet toistaiseksi. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyvitykseen tai korvauksen siltä ajalta, kun Asiakkaan Tuotteet ovat suljettuna Asiakkaan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksenvuoksi.

Mikäli asiakas ei 21 päivän kuluessa eräpäivästä maksalaskuaan, syntyy Toimittajalle oikeus purkaa sopimus, jonka jälkeen Tuotteet voidaan sulkea kokonaan. Asiakas on mahdollisesta purkamisesta huolimatta velvollinen maksamaan sopimuksen kohteena olevat Tuotteet.

 1. Sopimuksen muuttaminen ja sopimuksen purku

Toimittajalla on oikeus muuttaa Tuotteidenteknisiä määrityksiä sekä toimitus- ja sopimusehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, on Asiakkaalla muutoksenperusteella oikeus irtisanoa sopimus kyseisen Tuotteen osalta päättymään ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa muutosta koskevanilmoituksen päiväyksestä Toimittajalle. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen laskutusjakson lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.

Toimittajalla on myös oikeus siirtää tarjoamansa ja myymänsä Tuotteet sekä liiketoimintansa kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee ilmoittaa kuitenkin Asiakkaalle.

 1. Ylivoimainen este

Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sopijapuolen vaikutus mahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisen esteen muodostavia tilanteita voivat olla muun ohella palvelinestohyökkäykset Toimittajaa tai Toimittajan alihankkijaa kohtaan, lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelu toimenpide.

Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti tai sähköisesti toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta. Toimittaja voi tehdä ilmoituksen www-sivuillaan tai sähköpostilla.

 

 1. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomenlakia.

Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.