Valaat Oy

Yleiset sopimusehdot

1 Sopimuksen syntyminen ja sisältö

Nämä ovat Valaat Oy:n (”Toimittaja”) sekä jäljempänä määritellynpalvelun tilanneen asiakkaan (”Asiakas”) välisen sopimuksen yleiset sopimusehdot. Valaat suunnittelee, tuottaa ja hallinnoi asiakkaidensa sivustoja, tuotteita, digitaalisia palveluja, informaatioteknologia, analytiikkaan, mainosverkostoja ja mainospalveluita (”Tuotteet tai palvelut”) yhteistyössä Asiakkaan kanssa.

Sopimus syntyy Asiakkaan ja Valaiden välillisen sisältöisenä, kuin Asiakkaan ja Valaiden välillä on tilausta tehtäessä suullisesti tai kirjallisesti sovittu. Lisäksi nämä yleiset sopimusehdot ja Valaiden mahdollisesti Palveluiden koskevat ohjeet tulevat aina Asiakkaan ja Valaitten välisensopimuksen osaksi. Valaat antaa tai lähettää Asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen tai sopimuksen, jonka liitteenä nämä yleiset sopimusehdot ovat. Sopimuksen syntyminen ei edellytä tilausvahvistuksen allekirjoittamista eikä palauttamista. Tilaus voidaan peruuttaa tai Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä siihen voidaan tehdä muutoksia seitsemän (7 ) päivän kuluessa tilauksen kirjauspäivästä, jona aikana peruutetusta tilauksesta ei aiheudu Asiakkaalle kustannuksia. Mikäli Valaille on aiheutunut kustannuksia sopimuksen kohteena olevien Tuotteiden tuottamisesta ennen tilauksen peruuttamista, on Asiakas velvollinen korvaamaan kustannukset Valaille. Myöhemmin peruutetut tilaukset eivät vapauta Asiakasta maksuvelvoitteesta.

2 Valaat Oy:n velvollisuudet

2.1 Valaat Oy vastaa siitä, että sen vastuulla olevat työt ja toimenpiteet tehdään sovitun mukaisesti, huolellisesti ja tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla.
2.2 Valaat sitoutuu noudattamaan Asiakkaan ohjeita ja määräyksiä Toimeksiannon toteutuksessa ja muutoin toimimaan Asiakkaan edun mukaisesti toimeksiantoa suorittaessaan.
2.3 Ennen palvelun julkaisemista pidetään sivustoa, tuotetta, palvelua ylläpitäville henkilöille käyttökoulutus Valaiden Joensuun toimistolla, etäkoulutuksena tai erikseen sopien. Yksi koulutus eriteltynä tarjouksessa.

3 Asiakkaan velvollisuudet

3.1 Asiakas vastaa siitä, että se antaa Valaille riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot Toimeksiannon suorittamista varten. Asiakas vastaa Valaille antamistaan tiedoista ja ohjeista sekä niiden riittävyydestä työn suorittamiseen.
3.2 Työn tilaaja toimittaa tarvittavat kuvamateriaalit, tekstimateriaalit ja muut sisällöt sähköisessä muodossa. Yritys järjestää tarvittaessa valokuvaus- ja/tai kuvapankkipalvelut erikseen sovittavaa korvausta vastaan. Tarjouksessa mainittuihin hintoihin sisältyvät yhteydet, vedosten toimittaminen tilaajalle, töiden toimittaminen painoon ja valmiiden töiden arkistointi.
3.3 Asiakas vastaa siitä, että hänellä on luovuttamansa aineiston ja materiaalin käyttötarkoitukseen tarvittavat immateriaali- ja muut oikeudet ja luvat kokonaisuudessaan.

4 Sopijapuolten yleiset velvollisuudet

4.1 Valaat vastaa yksilöidyn Suorituksen toteuttamisesta asianmukaista ammattitaitoa käyttäen. Valaat vastaa siitä, että sen Suoritus on Sopimuksen mukainen. Valaiden velvollisuutena on käyttää resurssejaan Suorituksensa toteuttamiseksi. Valaiden velvollisuutena on huolehtia Ohjausryhmän kokouksien ja muiden tapaamisten perusteella tehtävien dokumenttien laatimisesta sekä sovittujen tehtävien hoitamisesta omalta osaltaan.
4.2 Asiakkaan velvollisuutena on asettaa Valaiden Suorituksen toteuttamiseksi tarvittavat henkilö- ja muut resurssit käytettäväksi aikataulullisesti, laadullisesti, määrällisesti ja muutoinkin siten, että Valaiden Suoritus voidaan toteuttaa sovitusti. Asiakkaan on varauduttava siihen, että Valailla on Suorituksensa tekemistä varten varattuna tietty aikaikkuna ja Asiakkaan suorituksen vähäinenkin viivästyminen saattaa muuttaa olennaisesti Valaiden edellytyksiä suoriutua omista velvoitteistaan erityisesti aikataulujen osalta. Valaat ilmoittaa uuden toimitusaikataulun, jos Asiakas on viivästynyt omassa suorituksessaan. Asiakas vastaa Valaiden Suorituksen soveltuvuudesta omaan toimintaympäristöönsä ja tarpeisiinsa. Asiakkaan on maksettava Sopimuksen mukaiset Valaiden laskut viimeistään laskun eräpäivänä lukuun ottamatta laskusta mahdollisesti perustellusti reklamoitua osaa. Asiakkaan on reklamoitava Sopimuksen mukaisesti, jos Asiakas haluaa vedota Virheeseen tai muuhun poikkeamaan.
4.3 Kummallakin osapuolella on velvollisuus huolellisesti ja kykynsä mukaisesti myötävaikuttaa Sopimuksen tarkoituksen toteutumiseen.
4.4 Kummallakaan osapuolella ei ole Sopimukseen perustuen muita velvoitteita ja vastuita kuin Sopimuksessa mainitut velvoitteet ja vastuut toista osapuolta kohtaan.

5 Toimeksiannon suorittaminen

5.1 Toimeksianto on suoritettava sovitusti sovitussa aikataulussa, huolellisesti sekä ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen.
5.2 Mainostoimisto voi käyttää Toimeksiannon suorittamisessa alihankkijoita. Tällöin Mainostoimisto vastaa alihankkijoiden työn laadusta kuin omastaan. Mainostoimisto ei vastaa alihankkijan virheistä toimitusten, kuljetusten tai heidän käyttämien kolmansien osapuolien suhteen.
5.3 Toimeksianto katsotaan suoritetuksi, kun se on Toimeksiantosopimuksen mukaan suoritettu loppuun tai Mainostoimisto ilmoittaa suorittaneensa sen loppuun tai kun Asiakas on toimeksiannon hyväksytysti vastaanottanut.
5.4 Toimeksiannoissa, joissa tehtävään työhön liittyy vedoksien hyväksyminen Asiakkaan toimesta, hintaan kuuluu kaksi vedoskierrosta. Jos vedoskierroksia tarvitaan useampi tai asiakas muuttaa toimeksiantoa kesken työn, laskutetaan ylimääräisistä töistä yleisen tai sovitun hinnaston mukaisesti.
5.5 Asiakkaan on ilmoitettava mahdollinen huomautuksensa Toimeksiannon suorittamisesta välittömästi syyn havaittuaan. Mahdollinen huomautus tulee tehdä kirjallisesti kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa Toimeksiannon loppuun suorittamisesta. Toimeksianto katsotaan lopullisesti hyväksytyksi, mikäli asiakas ei tee kirjallista huomautusta mainitun neljäntoista (14) päivän kuluessa.

6 Immateriaalioikeuksien loukkaaminen

6.1 Valaat vastaa siitä, että sen Suoritus ei Suomen lain mukaan loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta Suomessa taikka muussa erikseen Projektisuunnitelmaan kirjatussa Valaiden Suorituksen käyttömaassa.
6.2 Valaillalla ei ole vastuuta immateriaaliloukkaustilanteessa, jos vaatimuksen esittää Asiakas tai Asiakkaan kanssa samaan konserniin, yhtiöryhmään taikka määräysvaltakokonaisuuteen kuuluva tai aiemmin kuulunut taho eikä tilanteessa, jossa Asiakas tai kolmas osapuoli on tehnyt muutoksia Ohjelmistoon tai muuhun Valaat Suoritukseen taikka sen osaan.
6.3 Valaat on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan Asiakasta sitä vastaan Suomessa esitetyissä vaateissa ja nostetuissa kanteissa, joissa väitetään, että Valaiden Asiakkaalle toimittama Suoritus loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta, jos kyseessä on Valaiden hankkima aineisto. Valailla on oikeus käyttää puolustuksessa alihankkijoita. Valailla on oikeus saada viipymättä kaikki tiedot väitetystä immateriaalioikeuden loukkauksesta.
6.4 Mikäli tuomioistuimen tai välimiesoikeuden lainvoimaisella päätöksellä todetaan velvoittavasti taikka Valaat muutoin katsoo, että Valaiden Suoritus loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta, Valaat kustannuksellaan joko i) hankkii Asiakkaalle oikeuden jatkaa Valaiden Suorituksen hyödyntämistä tämän sopimuksen mukaisella tavalla tai ii) muuttaa Suoritustaan siten, että immateriaalioikeuden loukkaus lakkaa.
6.5 Valaat vastaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuden mahdollisesta loukkauksesta ainoastaan tämän kohdan mukaisesti.

7 Hinnat ja maksuehdot

7.1 Osapuolet ovat sopineet Suoritukselle hinnan, joka on yksilöity tarjouksessa. Hinnat on ilmaistu euroissa ja laskutetaan euroissa. Asiakkaan Valailta tilaamasta suorituksesta taikka palvelusta veloitetaan Valaiden kulloinkin soveltaman hinnaston mukainen hinta, jollei tietystä hinnasta ole erikseen sovittu.
7.2 Laskutus tapahtuu asiakkaan hyväksymän toimeksiannon valmistuttua. Projektihintaisissa töissä laskutamme 50% projektia aloitettaessa, 40% työn teknisen osan valmistuttua ja 10% projektin loppuessa, ellei toisin kirjallisesti sovita.. Laskujen erittely on työ- ja toimeksiantokohtainen
7.3 Sopimuksessa mainitut hinnat sisältävät Sopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat julkisoikeudelliset verot ja maksut arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Arvonlisävero ja Sopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen voimaan tulleet Osapuolista riippumattomat verot ja maksut lisätään kuhunkin laskuun kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisten soveltaman käytännön mukaisesti. Verojen ja maksujen muutokset siirretään hintoihin täysimääräisesti.
7.4 Valaillalla on oikeus veloittaa erikseen tavanomaiset matka- ja majoituskulut Valaiden henkilöstön Sopimuksen täytäntöön panemiseksi yöpyessä muualla kuin kotonaan taikka matkustaessa. Matka-ajasta veloitetaan ainoastaan, jos edestakainen matka on vähintään 50 kilometriä.
7.5 Valailla on oikeus sopimusta solmittaessa tai milloin tahansa myöhemmin vaatia ennakkomaksu tai jo olevien ja tulevien saataviensa maksamisen vakuudeksi pankkitakaus tai muu turvaava vakuus, jos Asiakas on jättänyt maksamatta osan aiemmista laskuistaan viimeistään eräpäivänä. Panttaus käsittää myös pantin tuoton ja pantatun omaisuuden sijaan tulevan omaisuuden. Pantin hoitokustannuksista vastaa Asiakas. Valaillalla on oikeus Asiakasta enempää kuulematta ryhtyä tarpeellisiin toimiin pantinhaltija-asemansa turvaamiseksi ja realisoida pantti parhaaksi katsomallaan tavalla erääntyneiden saataviensa maksamiseksi.
7.6 Valailla on oikeus korottaa Suorituksensa hintaa sovitusta hinnasta henkilöstökustannustensa nousua vastaavasti Suorituksissa, joiden toimitus kestää kauemmin kuin yhden vuoden, jollei kyse ole Palveluita koskevasta enintään 36 kuukauden määräaikaisesta sopimuksesta. Näissäkin tilanteissa korotusoikeus on olemassa, mutta koskee ainoastaan määräajan päättymisen jälkeistä Suoritusta.
7.7 Laskun eräpäivä on 14 päivää laskun päiväyksestä.
7.8 Viivästyskorko on korkolain mukainen ja kuitenkin vähintään 13 % vuotuista korkoa. Kustakin maksuviivästyksestä Valaat on oikeutettu perimään huomautusmaksuna viivästyskoron lisäksi 50 euroa, jollei Asiakkaalla ole ollut Sopimukseen perustuva syy maksun tai sen osan lykkäämiseen. Viivästynyttä laskun osan maksamista käsitellään viivästyneenä suorituksena, jos Asiakas ei ole kirjallisesti tai sähköpostilla ilmoittanut maksun osan lykkäämisestä viimeistään maksun eräpäivänä. Jos Asiakas ei ole reklamoinut laskusta Sopimuksen mukaisesti, Asiakkaalla ei ole ollut perustetta maksun lykkäämiselle. Reklamaatioaika on kahdeksan päivää laskun päiväyksestä siltä osin kuin Sopimuksessa tai sen liitteissä ei ole toisin sovittu.

8 Oikeudet aineistoihin

8.1 Asiakas saa omistusoikeuden kaikkeen toimeksiantoa varten
valmistuvaan mainosaineistoon ja tallenteisiin maksettuaan niistä täyden suorituksen. Asiakkaan oikeudet koskevat valmiin työn lopullista aineistoa tarvittavassa esitysmuodossa, mutta ei koske työtiedostoja, keskeneräisiä töitä tai erilaisia kehitysvaiheen osia. Asiakas saa täyden tekijänoikeuden kaikkeen Mainostoimiston Asiakkaalle valmistamaan hyväksyttyyn ja maksettuun lopulliseen aineistoon. Asiakas sitoutuu kunnioittamaan tekijän moraalisia oikeuksia.
8.2 Valaat Oy hankkii Asiakkaalle kaikki kolmansille kuuluvat, toimeksiantoon liittyvät tekijänoikeudet, luvat ja suostumukset erikseen sovittavin poikkeuksin. Valaat ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista kolmansien asettamista käyttöoikeuden rajoituksista.

9 Immateriaalioikeudet

9.1 Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet, oikeus Ohjelmiston lähdekoodiin sekä omistusoikeus Valaiden Suoritukseen jäävät Valaille ja mahdollisille kolmansille osapuolille siltä osin kuin heillä on immateriaalioikeuksia Valaat Suoritukseen sisältyviin ohjelmistoihin tai Suorituksen muihin osiin. Asiakas saa oikeuden käyttää Valaat Suoritusta omassa liiketoiminnassaan Sopimuksen mukaisesti Dokumentaatiossa täsmennetyllä tavalla.
9.2 Asiakkaalla on oikeus siirtää Valaat Suorituksen käyttöoikeus sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, jollei Suoritukseen mahdollisesti sisältyvä kolmannen osapuolen ohjelmiston tai muun osan lisenssi- tai muu käyttöoikeus siirto-oikeutta rajoita. Asiakkaalla on oikeus kustannuksellaan teettää Valaiden Suoritukseen haluamiaan muutoksia ja jatkaa muutetun Suorituksen käyttämistä osana liiketoimintaansa ilman velvoitetta maksaa Valaille Suoritukseen kolmannella osapuolella teettämästään muutoksesta korvausta, jos muun tahon kuin Valaat oikeudet eivät tätä rajoita.
9.3 Valailla on oikeus hyödyntää osaamistaan ja ammattitaitoaan ilman sen katsomista Sopimuksen rikkomiseksi.
9.4 Asiakkaan valaille antamien liiketoimintaprosessikuvauksien ja muun erikseen Luottamukselliseksi merkittyjä tietoja sisältävän Asiakkaan aineiston omistusoikeus ja niihin liittyvät immateriaalioikeudet jäävät Asiakkaan omistukseen. Valailla ei ole oikeutta luovuttaa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja alihankkijoidensa sekä neuvonantajiensa ja tilintarkastajien ulkopuolelle tällaista tietoa tai aineistoa ilman Asiakkaan lupaa, jollei laki tai muu velvoittava normi tähän velvoita.
9.5 Jos Asiakas haluaa Sopimuksen osaksi kolmannen osapuolen laatimia sopimusmalleja tai osan niistä, hankkii Valaat Asiakkaan kustannuksella erillistä korvausta vastaan käyttöoikeuden tällaiselle aineistolle. Vastaavalla tavalla menetellään myös muun aineiston kanssa, jonka hankkiminen aiheuttaa Valaille kustannuksia.

10 Oikeudet referensseihin

Valaat saa signeerata Asiakkaan mainontaa ja käyttää asiakkaan julkiseen jakeluun tarkoitettua materiaalia omiin tarkoituksiinsa kaupallisissa referenssitarkoituksissa. Mikäli Asiakas ei halua tiettyä materiaaliaan käytettävän referenssinä, tulee siitä ilmoittaa erikseen.

11. Mainosmateriaalin säilyttäminen

Valaat hoitaa huolellisesti hallussaan olevaa Asiakkaan omaisuutta sekä huolehtii alkuperäiskappaleiden ja jäljentämisaineiston säilyttämisestä sopimuskauden ajan.

12 Luottamuksellisuus ja salassapito sekä tietoturva

12.1 Osapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki toiselta osapuolelta saadun Luottamuksellisen aineiston ja tiedon, joka on merkitty luottamukselliseksi tai joka on sellaiseksi ymmärrettävä sekä olemaan käyttämättä Luottamuksellista aineistoa muuhun kuin Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Luottamuksellinen aineisto voidaan luovuttaa osapuolelta toiselle osapuolelle automaattisen tietojenkäsittelyn menetelmillä, kirjallisesti tai suullisesti taikka paljastaa muulla tavoin.
12.2 Osapuolella on oikeus
12.2.1 käyttää ja kopioida Luottamuksellista aineistoa Sopimuksen täytäntöön panemiseksi;
12.2.2 luovuttaa Luottamuksellista aineistoa sellaisille henkilöille, joiden on tarpeen saada Luottamuksellista aineistoa Sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi.
12.3 Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa,
12.3.1 joka on yleisesti saatavilla tai muutoin julkista ilman, että vastaanottava Osapuoli tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö on rikkonut salassapitovelvollisuutta; tai
12.3.2 jonka Osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta; tai
12.3.3 joka oli vastaanottavan Osapuolen hallussa ilman salassapitovelvollisuutta ennen Luottamuksellisen aineiston saamista toiselta Osapuolelta; tai
12.3.4 jonka Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa Luottamuksellista aineistoa; tai
12.3.5 jonka Osapuoli on velvollinen julkistamaan tai paljastamaan lain tai muun velvoittavan normin tai viranomaispäätöksen taikka oikeuden päätöksen perusteella taikka pörssilistautumiseen taikka pörssilistalla olemiseen liittyvästä velvoittavasta syystä. Tämän kohdan mukaisesti aineistoa tai tietoa luovutettaessa Osapuoli on velvollinen ennen aineiston tai tiedon luovuttamista ilmoittamaan asiasta toiselle Osapuolelle viipymättä saatuaan luovutustarpeesta tiedon, jollei tätä tietoa tai aineistoa vaativa viranomainen tai velvoittava sitä erikseen kiellä.
12.4 Osapuolen on lopetettava toiselta Osapuolelta tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yhteisöltä saamansa Luottamuksellisen aineiston käyttäminen sekä palautettava tai tuhottava kyseinen aineisto kopioineen sitä erikseen vaadittaessa. Osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää hyvän tietoturvan vaatimusten mukaisesti varmuuskopioinnin tai muun vastaavan syyn vuoksi tekemänsä kopiot sekä lakisääteisen säilytysvelvollisuuden tarkoittamat tiedot ja aineisto.
12.5 Osapuoli vastaa siitä, että myös sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt ja alihankkijat noudattavat erityisesti luottamuksellisuutta ja salassapitoa koskevia Sopimuksen ehtoja. Sama koskee Osapuolen henkilöstöä ja muuta organisaatiota.
12.6 Sopimuksen muutoin päättyessä Sopimuksen luottamuksellisuutta ja salassapitoa koskeva kohta on voimassa vielä viisi vuotta Sopimuksen muusta päättymisestä lukien.
12.7 Osapuolen on huolehdittava tietoturvasta, varmuuskopioista ja henkilötietojen käsittelystä Osapuolta koskevien velvoitteiden mukaisesti. Osapuolen toimitilat, toimintatavat ja tietoihin pääsy on järjestettävä ammattitaidolla siten, että Sopimusta voidaan noudattaa ja sen tarkoitus toteutuu.
12.8 Osapuoli vastaa tarvitsemiensa varmuuskopioiden ottamisesta ja säilyttämisestä asianmukaisella tavalla

13 Rekrytointikielto

13.1  Asiakkaalla taikka tämän konsernilla ei ole oikeutettu palkkaamaan Valaat Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, olevaa henkilöä taikka alihankinta yrityksen palveluja / palvelukseensa ennen kuin on kulunut viisi vuotta osapuolten välisen asiakassuhteen ja viimeisen siihen liittyvän maksusuorituksen maksamisesta.
13.2  Rekrytointikiellon rikkomiseksi ei kuitenkaan katsota tilannetta, jossa sellainen henkilö, joka ei ole osallistunut osapuolten välisen asiakassuhteen hoitamiseen liittyviin tehtäviin kolmenkymmenenkuuden kuukauden aikana ennen siirtymistään toisen osapuolen palvelukseen, vastaa julkiseen ja avoimeen työpaikkailmoitukseen ja sen perusteella tulee valituksi uuteen tehtävään. Tällaiseksi ilmoitukseksi katsotaan ilmoitus työpaikasta, joka on ilmoitettu avoimeksi työpaikaksi työvoimahallintoon ja on julkaistu työvoimahallinnon verkkopalvelussa ja Osapuolen omassa verkkopalvelussa.
13.3 Rekrytointikieltoa vastaan rikkonut on velvollinen maksamaan Valaille sopimussakkona rekrytoidulle henkilölle työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden viimeisen kuukauden aikana maksetun veronalaisen palkan ennakonpidätyksenalainen määrä ja sekä viisikymmentätuhatta (50.000) euroa.

14 Vastuut

14.1 Sopijapuolet noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja
hyvää kauppatapaa sekä mainontaa koskevia, Suomessa hyväksyttyjä Kansainvälisen kauppakamarin sääntöjä.
14.2 Asiakas vastaa toimistolle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Mainostoimisto vastaa siitä, että sen suunnittelema mainonta on lainsäädännön ja hyvien tapojen mukaista.

15 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

15.1 Sopijapuoli vastaa toiselle Sopijapuolelle Sopimusta tai Ehtoja rikkomalla aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa toiselle Sopijapuolelle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisiksi vahingoiksi luetaan myös tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisesta aiheutuneet kustannukset.
15.2 Valaat vastaa välillisistä vahingoista kuitenkin silloin, jos vahinko on aiheutettu törkeän huolimattomasti tai tahallaan.
15.3 Kaikkien vahinkojen osalta Sopijapuolten vastuu Toimeksiantoon perustuvasta vahingosta on enintään Valaille kyseisen Toimeksiannon perusteella suoritettujen palkkioiden yhteismäärä.
15.4 Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää.
15.5 Mikäli sopimusta vastaan rikkonut asiakas on velvollinen maksamaan Valaille sopimussakkona kustakin rikkomuksesta kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa sekä korvaamaan täysimääräisesti sopimussakon ylittävän välittömän vahingon mukaan lukien asian selvittelykulut.

16 Takuu

16.1 Valaiden Suorituksella on takuu. Takuu sisältää sen, että Valaat korjaa takuuaikana Asiakkaan sille kirjallisesti Sopimuksen mukaisesti ilmoittamat Virheet.
16.2 Takuuaika on kuusi kuukautta. Takuuaika alkaa tarkoitetusta Toimituksen hyväksymisestä.
16.3 Takuun voimassaolo edellyttää, että Valaiden Suoritusta käytetään Sopimuksessa tarkoitetulla tavalla ja Sopimuksessa kuvatussa toimintaympäristössä ja että Asiakas on maksanut takuuajan alkaessa sitä ennen erääntyneet Valaiden Sopimusta koskevat laskut. Rauenneen takuun palauttamisesta voimaan sovitaan erikseen.
16.4 Valaat sitoutuu korjaamaan veloituksetta Asiakkaan Valaat takuuaikana Valaiden osoittaman tehtävien hallintajärjestelmän kautta ilmoittamista täsmällisesti yksilöidyistä Virheistä (sisältäen yksilöivän tiedon Sopimuksen mukaisen Suorituksen poikkeamasta ja Asiakkaan yksilöivän käsityksen siitä, millainen Suorituksen osan tältä osin pitäisi olla) ilman aiheetonta viivytystä. Korjaaminen voi tapahtua myös kiertämällä Virhe tai toimittamalla Asiakkaalle ohjeet, joiden avulla Asiakas voi kiertää Virheen, mikäli tämä voi tapahtua ilman lisäkustannuksia Asiakkaalle.
16.5 Valaiden tässä Sopimuksessa antama takuu raukeaa välittömästi ja peruuttamattomasti, jos Asiakas käyttää Valaiden Suoritusta Sopimuksen taikka Valaiden antamien ohjeiden vastaisesti tai muun kuin Valaiden toimittaman tuotteen kanssa tai mikäli Asiakas tai kolmas osapuoli tekee muutoksia tai korjauksia Valaiden Suoritukseen ilman Valaiden kirjallisesti etukäteen antamaa suostumusta. Valaillalla ei ole takuun lisäksi muuta vastuuta Valaiden Suorituksen hyväksymisen jälkeen ilmenevästä Virheestä. Myöskään muita vaatimuksia osapuolta kohtaan ei voida esittää takuuajan päättymisen jälkeen.
16.6 Valaiden takuu ei kata Valaiden Suoritukseen sisältyvän kolmannen osapuolen Ohjelmiston tai muun Suorituksen osan sisältämää virhettä. Näissä tilanteissa Valailla on Asiakkaan pyynnöstä velvollisuus avustaa Asiakasta erikseen sovittavilla ehdoilla tunnistetun ongelman korjaamiseksi Asiakasta tyydyttävällä tavalla.

17 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

17.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
17.2 Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinäisiin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei päästä Sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Sopijapuolen toiselle Sopijapuolelle antamasta kirjallisesta ilmoituksesta neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan asia Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa taikka välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikka on Joensuu ja menettelyn kieli on suomen kieli.

18 Asiakkaan mainos-/ markkinointi aineisto sekä sisältö

Oikeudet Asiakkaan toimittamiin aineistoihin ja sisältöihin säilyvät Asiakkaalla. Asiakas vastaa yksin siitä, että tämän Tuotteissa julkaisemasisältö ei riko kolmansienosapuolten tekijänoikeuksia, immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Valailla ei ole oikeuksia sellaiseen Asiakkaalle räätälöityyn ulkoasuun, jonka Asiakas on erikseen tilannut joko Valailta tai kolmannelta osapuolelta, Asiakkaan toimittamaan sisältöön, itse tekemään ulkoasuun tai Palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön. Asiakkaalle ei siirry käyttöoikeutta Sivustoissa oleviin kuvamateriaaleihin tms. Ellei asiakas nimenomaisesti ole hankkinut käyttöoikeutta materiaaliin.

Hyvien tapojen tai minkä tahansa lain vastainen Sivustojen ja palvelimienkäyttö on kielletty. Minkä tahansa epäsiveellisen, moraalittoman, lain ja hyvien tapojen vastaisen tai selvästi harhaanjohtavan tai muun vastaavan sopimattoman sisällön levittäminen ja julkaiseminen on kielletty Valaiden palvelimien tai Tuotteiden kautta, eikä Valaat hyväksy minkäänlaista vastuuta edellä mainittujen kieltojen rikkomisesta aiheutuvista seurauksista. Tuotteiden käyttäminen siten, että se haittaa tai voi haitata Valaiden tarjoamien palveluiden toimintaa taikka heikentää tai voi heikentää Valaiden tarjoamien palveluiden julkista kuvaa tai mainetta, on sopimuksen vastaista ja kiellettyä. Myös sellaisen sisällön levittäminen tai julkaiseminen, joka on omiaan heikentämään Valaiden tarjoamien palveluiden julkista kuvaa tai voi haitata niiden toimintaa tai mainetta, on sopimuksen vastaisena kielletty.

Valailla on yksinomainen oikeus päättää siitä, onko Tuotteiden tai palvelimenkäyttö edellä tarkoitetulla tavalla tämän sopimuksen vastaista. Valailla ei ole kuitenkaan velvollisuutta valvoa Asiakkaan levittämää tai julkaisemaa sisältöä. Mikäli Valailla on perusteltusyy olettaa, että Tuotteiden sisältö tai sisällön osa on edellä kuvatulla tavalla kiellettyä, Valailla on oikeus poistaa kyseinen sisältö tai sen osa ilman Asiakkaan suostumusta, mutta ei velvollisuutta tähän.

19 Kotisivuja koskevat erityisehdot

Valaat suunnittelee asiakkaalle sivustot asiakkaan nykyisen yritys ilmeen ja mahdollisten olemassa olevien sivustojen sekä sopimuksen tekohetkellä Asiakkaan esittämien toiveiden mukaisesti. Sivustojen ensimmäisen sopimusjakson aikana Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä Sivustoihin veloituksetta yksi (1) muutos ennen niiden julkaisua niin ettei Valailla työaika kuitenkaan ylitä 2 tuntia. Asiakkaalla on aina oikeus tehdä Sivustojen muutokset veloituksetta itse Palveluun kuuluvan päivitys työkalun avulla.

Valaat tekee tarvittaessa asiakkaan pyynnöstä sopimuskauden aikana enintään kahdesti (2) muutoksia veloituksetta. Muutoksiin kuuluu tekstisisällön päivitykset, yhteystietojen muutokset ja enimmillään 20 kuvanpäivitys kuvagalleriaan. Asiakkaan tulee toimittaa muutoksiin liittyvät muutos pyyntökirjallisesti Valaiden asiakaspalveluun tai sähköpostiin. Valaat tekee muutokset viimeistään 10 työpäivän sisällä asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Mikäli Asiakkaan toimeksianto Valaille tuotteiden muutoksiin liittyen ei ole edellä mainittu ja työmäärä on enemmän kuin yksi henkilötyötunti Valaat oikeutettu veloittamaan Asiakasta ylimääräisestä työstä tuntiveloituksena voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

20 Digitaalisten mainosverkostoja koskevat erityisehdot

Valaat toteuttaa sopimuksen mukaiset kampanjat mainosverkostoissa Asiakkaan kanssa sovittujenehtojen mukaisesti noudattaen toteutuksessa mainosverkkojenyleisiä mainoskäytäntöjä. Palvelusopimus alkaa kun kampanjat on suunniteltu ja toimitettu sekä sopimuksen mukainen budjettilasku on toimitettu asiakkaalle. Valailla on oikeus muuttaa kampanjoita tai niiden sisältöjä mainosverkostojen ohjeistuksen mukaisesti tai optimoida niiden sisältöä kun se on asiakkaan etujen mukaista. Valaat tekee Asiakkaalle pyynnöstä veloituksetta kampanjoiden, mainosryhmien tai mainostenmuutokset (ei kuvamainokset), hakusanojen lisäykset tai poistot sekä hakusanojen tarjoushinnan muutokset. Mikäli sopimukseen liittyvät työt on jo toimitettu Asiakkaalle on Valaat oikeutettu veloittamaan Asiakasta ylimääräisestä muutostyöstä tuntiveloituksena voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Valaat ei takaa mainoskampanjoiden ehdotonta näkyvyyttä, toimivuutta tai sijoitusta mainosverkostoissa. Palvelujen toteutus edellyttää Asiakkaalta mainosverkostojen mainos käytäntöjenmukaiset ja toimivat web- ja mobiili sivustot.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai kopioida Valaiden suunnittelemia kampanjoita tai niiden sisältöjä tämän sopimuksen ulkopuoliselle osapuolelle.

21 Verkkomediaa koskevat erityisehdot

Valaat myy kampanjoita näyttö-, aika- ja klikkipohjaisesti. Asiakkaan on mainostilaa tilatessaan ilmoitettava Valaiden mainosohjeissa yksilöidyt tiedot sekä toimitettava kampanja – aineisto Valaiden mainosohjeissa määriteltyjen aikataulujen ja teknisten ohjeidenmukaisesti. Jos kampanja-aineisto toimitetaan myöhässä, ajetaan kampanja täyteen mikäli sillä on edellytykset tulla täyteen myöhästymisestä huolimatta.

Mikäli Asiakas on ostanut pelkästään näyttöpohjaisen (ei aikapohjainen) kampanjan antaa Valaat kampanjalle näyttötakuun alla mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Mikäli kampanja ei suorita ostettua näyttömäärää, kampanjaa jatketaan kunnes näytöt täyttyvät. Valailla on oikeus jatkaa kampanjaa seuraavana päivänä asiakkaan luvalla, kunnes mainosnäytöt tulevat täyteen. Mikäli on erikseen sovittu, voidaan vajaaksi jääneet näytöt korvata seuraavan kampanjan yhteydessä. Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta korkeintaan viisi (5) prosenttia tai kyseessä on Asiakkaan sivuston käyttöön perustuva uudelleen kohdennus, ei mainosnäyttöjä korvata. Mikäli kampanja on jäänyt tavoitteestaan koska kampanja-aineisto on toimitettu myöhässä , ei menetettyä aikaa tai mainosnäyttöjä korvata. Kampanjan näyttöjen ja klikkien kertymistä seurataan Valaiden käyttämän mainonnanhallintajärjestelmän kautta.

Paketteihin ostetuissa kampanjoissa Valaat ei takaa näkyvyyttä kaikissa paketissa mainituissa medioissa. Suoraan mediaan ostetut kampanjat menevät pakettiin ostettujen kampanjoiden edelle ja mainokset näkyvät niissä paketin medioissa, joissa on tilaa. Klikkipohjaisissa kampanjoissa mainosbudjetin mukainen kampanja katsotaan toimitetuksi kun klikkien arvoon ylittynyt tai alittunut10 eurolla sovitusta mainosbudjetista.

Valaiden kulloinkin voimassaolevat mainosohjeet ja mainosmuodot ovat saatavissa Valailta.

22 Vastuu mainosten sisällöstä

Asiakas vastaa siitä, ettei Asiakas tai sen käyttämän mainostoimiston tilaama ja Valaille välitettäväksi toimitettu mainos ole voimassaolevien lakien, viranomaisten ja mainonnan itse sääntelyelinten määräysten, Valaiden tai Toimittajan antamien ohjeiden taikka hyväntavan vastainen. Valailla on oikeus ilman korvaus velvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, mikäli mainos on Valaiden tulkinnan mukaan edellä mainittujen vaatimusten vastainen.

Asiakas vastaa myös aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että mainoksen esittäminen voi tapahtua kenenkään tekijän-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta loukkaamatta. Asiakas vastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Asiakas vastaa kaikista kolmannelle osapuolelle tekijän-, patentti-, ja muiden immateriaali- sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta aiheutuvista vahingoista tai niihin perustuvista muista vaatimuksista.

Valaat tai Toimittaja ei vastaa Asiakkaaseen tai kolmanteen nähden mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka Asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuvat yllä mainittujen ehtojen rikkomisesta.

23 Tietosuoja ja kampanjoiden kohdentaminen verkkomedioissa

Asiakas vakuuttaa, että se noudattaa kulloinkin voimassaolevaa henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja itse sääntelyä mainoksessa , mainoksen kohdesivuilla sekä mainonnan kohdentamistekniikoita hyödyntäessään. Asiakas sitoutuu mm. mainoksen kohdesivuilla informoimaan käyttäjiä evästeiden ja muiden vastaavienkäytöstä esimerkiksi alla olevan mallilausekkeen mukaisesti.

”Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeon pienitekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.”

Mainontaa saa kohdentaa käyttäjän päätelaitteen sijainnin perusteella ainoastaan Valaiden antamalla etukäteisellä suostumuksella. Sijaintiperusteinen mainonta edellyttää, että kohdemedian käyttäjä on antanut sijaintitietojensa hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai sijaintitiedoton tehty anonyymeiksi siten, että niitä ei sellaisenaan tai muihin tietoihin liitettynä voida yhdistää käyttäjään

24 Kilpailijoiden mainonta verkkomedioissa

Kohde medioissa voidaan näyttää samanaikaisesti Asiakkaan ja Asiakkaan kilpailijan kampanjoita. Asiakassuhteen luottamuksellisuuden sekä mainospaikkojen rajallisuuden vuoksi Valaat tai Toimittaja ei voi antaa ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista. Mikäli päällekkäisiä kampanjoita esiintyy, niistä ei hyvitetä mitään.

25 Muutokset Valaiden kampanjoihin

Valaat pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaa kampanja tai mainosnäyttö erityisten syiden niin vaatiessa. Valaat ilmoittaa tällaisista muutoksista Asiakkaalle välittömästi sekä pyrkii antamaan muuttuneen tai peruuntuneen ajan tai mainosnäyttöjen tilalle uuden vastaavan ajan tai mainosnäytöt.

Ellei toisin sovita tai ellei valitusta mainosmuodosta muuta johdu, Asiakas ei voi tehdä muutoksia varattuihin kampanjoihin, eikä vaikuttaa siihen, missä toimituksellisessa yhteydessä mainos näytetään.

26 Laskutus verkkomedioissa

Ellei toisin sovita, kampanjat laskutetaan etukäteen. Laskuun lisätään kulloinkin voimassa olevanhinnaston mukainen laskutuslisä sekä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

27 Verkkotunnukset

Valaat voi Asiakkaan toimeksiannosta ja Asiakkaan puolesta varata ja rekisteröidä Asiakkaan nimiin halutun verkkotunnuksen kolmannelta osapuolelta. Maksettua verkkotunnusta ei voi peruuttaa eikä siihen liittyvää maksua palauteta. Asiakas vastaa siitä, että verkkotunnukset ovat rekisteröitävissä ja ne eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

28 Yleiset mainos- ja markkinointi vastuunrajoitukset

Valaat ei vastaa sellaisesta vaatimuksesta, joka kohdistuu Asiakkaan julkaisemaan sisältöön tai asiakkaalle räätälöityyn tai Asiakkaan itse tekemään ulkoasuun taikka niitä koskeviin oikeuksiin. Valaat ei ole vastuussa Asiakkaan tuotteissa, palveluissa taikka muussakaan annetuista tiedoista tai Asiakkaan liiketoimintaan liittyvistä seikoista tai velvollisuuksista riippumatta siitä, että ne julkaistaisiin tai esitettäisiin Valaiden tarjoamissa kanavissa. Valaat ei ole vastuussa Asiakkaan toteuttamista postituskampanjoista tai muusta markkinoinnista.

Valaat ei vastaa Asiakkaan omien toimenpiteiden seurauksena aiheutuneista tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista tai kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista riippumatta siitä, mistä syystä tuhoutuminen, katoaminen tai muuttuminen on tapahtunut. Valaat ei vastaa kolmannen osapuolen yhteyksien toimivuudesta. Valaat ei vastaa palvelimen tai Internetin kautta tapahtuvasta tietoverkon tai tietoverkkoon liitettyjen laitteiden ja järjestelmien häirinnästä tai niistä aiheutuvista haitoista.

Valaat varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Valaat pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Valaat pyrkii, sen mukaan kuin kohtuudella voidaan vaatia, pitämään Tuotteiden toiminnan yllä sekä korjaamaan mahdolliset käyttökatkoksia aiheuttavat virheet kohtuullisen ajan kuluessa, mikäli virheet johtuvat Valaiden puolella olevasta syystä.

Valaiden vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettuja mahdollisen vahingonkorvauksen enimmäismäärä on tilauksen mukaisen Tuotteen osalta laskutusjakson mukainen kuukausihinta rikkomushetkellä. Valaat ei kuitenkaan korvaa kolmansien osa puolten aiheuttamaa vahinkoa Asiakkaalle. Valaat ei ole vastuussa siitä Asiakkaan mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu

Tuotteiden sulkemisesta tai poistamisesta Asiakkaan maksuviivästyksen tai sopimusrikkomuksen vuoksi.

Valaat ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi Valaiden vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta

29 Ylivoimainen este

Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sopijapuolen vaikutus mahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisen esteen muodostavia tilanteita voivat olla muun ohella palvelinestohyökkäykset Valaita tai Valaiden alihankkijaa kohtaan, lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelu toimenpide.

Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti tai sähköisesti toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta. Valaat voi tehdä ilmoituksen www-sivuillaan tai sähköpostilla.

30 Muut ehdot

30.1 Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta osaksikaan ilman toisen Sopijapuolen kirjallista suostumusta.
30.2 Valailla on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.
30.3 Kaikki Sopimuksen ja Ehtojen muutokset tai lisäykset on sovittava kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.

Joensuussa 11.4.2018